سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

M ghorbani

اطلاعات پایه

ناممحمد قربانی
درجه علمیکارشناس ارشد
سمتمدیرگروه علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمیمربی
تخصصهماتولوژی و بانک خون
دانشکدهدانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشیگروه آسیب شناسی
پست الکترونیکmohammad6067@gmail.com