سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Hasan Jamshidi

اطلاعات پایه

نامحسن جمشیدی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصهوشبری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکhasanjamshidi45@yahoo.com

تحصیلات

 

کاردانی پرستاری :  علوم پزشکی فسا  1361  -  1364

کارشناسی پرستاری :  علوم پزشکی کرمانشاه  1365  -  1368

کارشناسی ارشد بیهوشی :  علوم پزشکی شیراز  1370  -  1373

سلامت در بلایا و فوریت ها :  علوم پزشکی شهید بهشتی  1392