سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

z moradi

اطلاعات پایه

نامزهرا مرادی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصمامایی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmoradizahra427@yahoo.com

تحصیلات

 

مامایی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1387  -  1390

مامایی :  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  1381  -  1385

گواهی نامه

 

مراقبت بیماری دیابت   -   مراقبت بیماری دیابت

نمره ساعات آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری نام همایش یا كنگره

19

 

8 ساعت 18/8/1385 مركز بهداشت فسا مراقبت بیماری دیابت
  16ساعت 115و16/11/1385 دانشگاه علوم پزشكی فسا كارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر
  8 ساعت 8/9/1385 مركز بهداشت فسا استاندارد سازی IUD
  6 ساعت 6/6/1386 مركز بهداشت فسا مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
18 8 ساعت 30/8/1386 مركز بهداشت فسا روش تحقیق كمی
18 8 1/9/1386 مركز بهداشت فسا روش تحقیق كیفی
20 24 ساعت 15/9/1386 لغایت 22/12/1386 مركز بهداشت فسا احكام و مسائل فقهی مورد نیاز
19 6 ساعت 5/12/1386 مركز بهداشت فسا طراحی برنامه های آموزشی
92 60 ساعت 30/11/1386 لغایت 21/12/1386 شیراز توجیهی بدو استخدام
سخنران 3 امتیاز 3/10/1386 دانشگاه علوم پزشكی فسا اورژانس های زنان و مامایی
90 4 ساعت 7/8/1387 مركز بهداشت فسا پیشگیری از آسیب های اجتماعی
  75/2 امتیاز 29/2/1387 دانشگاه علوم پزشكی فسا بهداشت روان
  2 امتیاز 5/3/1387 دانشگاه علوم پزشكی فسا بیماریهای شایع زنان
  5 ساعت 5/3/1387  دانشگاه علوم پزشكی استان فارس اخلاق در پژوهش
18 12 ساعت 4و5/3/1388 دانشگاه علوم پزشكی استان فارس سمینار بیماریهای زنان
5/10 60 ساعت 5/2/1388 لغایت 16/3/1388 دانشگاه علوم پزشكی استان فارس كارگاه زایمان فیزیولوژیك
  5 امتیاز 15/6/1388 دانشگاه علوم پزشكی فسا كنفرانس آنفولانزای A نوع
  2 امتیاز 25/2/1389 دانشگاه علوم پزشكی فسا كارگاه احیا نوزاد
18 6 ساعت 19/7/1390 دانشگاه علوم پزشكی فسا دوره آموزشی نوزاد سالم
77 8 ساعت 29/4/1390 دانشگاه علوم پزشكی فسا آشنایی با هدفمند كردن یارانه ها
  25/5 امتیاز 10/3/1391 دانشگاه علوم پزشكی فسا برنامه احیای قلبی و ریوی در كودكان و بزرگسالان
  92 درصد 3/10/2012 دانشگاه علوم پزشكی بابل آزمون پودمانی راهنمای مراقبت بیماری آنفولانزا
سخنران 8 ساعت 20/8/1390 مركز بهداشت فسا كارگاه پاپ اسمیر

1385

مراقبت بیماری دیابت   -   1385

عضویت

نظام پزشکی کشور

شورای پژوهشی دانشکده