سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Citation indicesAllSince 2010
Citations00
h-index00
i10-index00

جستجو رزومه

A Bordbar

اطلاعات پایه

نامآرش بردبار
سمتمدیر آمار و فناوری اطلاعات
مرتبه علمیکارشناس ارشد
تخصصانفورماتیک پزشکی
دانشکدهکارشناسان
گروه آموزشیکارشناسان
پست الکترونیکbordbar@fums.ac.ir

تحصیلات

 

مهندسی کامپیوتر-سخت افزار :  دانشگاه شهید باهنر کرمان  79  -  84

انفورماتیک پزشکی :  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  89  -  92

مقالات علمی

آموزش علوم کامپیوتر به دانشجویان انفورماتیک پزشکی
بردبار, بردبار, آناهیتا
دسترسی به اینترنت و استفاده از آن توسط پزشکان عمومی آفریقای جنوبی
بردبار, بردبار, آناهیتا
بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
2،*، طیبه لقایی 1، آرش بردبار بیتا سادات زگردی
بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
2،*، طیبه لقایی 1، آرش بردبار بیتا سادات زگردی