سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Abbas  Abdollahi

اطلاعات پایه

نامعباس عبداللهی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصباکتری شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکa.abdollahi@fums.ac.ir

عضویت

انجمن علمی میکروب شناسی ایران

باشگاه پژوهشگران جوان 

 

مهارت ها

مقاومت دارویی باکتری ها

واکسن های باکتریایی

کاربرد آنتی باکتریال گیاهان دارویی 

تدریس

باکتری شناسی پزشکی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

بیوانفورماتیک پزشکی، کارشناسی ارشد

بانک های اطلاعاتی و پایگاه های داده در علوم پزشکی، کارشناسی ارشد

تالیفات

کتاب ایمنی زیستی در آزمایشگاه

کتاب مرور جامع بر لشمانیوز

علاقه مندی ها

فعالیت های علمی و پژوهشی: مقاومت دارویی، گیاهان دارویی، واکسن های باکتریایی، بیوتکنولوژی

فعالیت های آموزشی: برنامه ریزی استراتژیک در حوزه معاونت آموزشی، طرح درس، همکاری با EDC

فعالیت های تحقیقات و فناوری: فعالیت در مرکز رشد واحدهای فناوری در جهت دانشگاه های نسل 3

فعالیت های اجرایی: رییس مرکز امور هیات علمی، رییس مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت، دبیرهم اندیشی استادان

فعالیت های فرهنگی: همکاری با دفترنهاد، همکاری با معاونت فرهنگی-دانشجویی

علاقمندی های شخصی: عکاسی، گرافیک، معماری، دوچرخه سواری، فوتبال، تکنولوژی روز دنیا