سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

mohadeseh motamed-jahromi

اطلاعات پایه

ناممحدثه معتمد جهرمی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری- داخلی جراحی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmohadesehmotamed@yahoo.com