سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

p bagheri

اطلاعات پایه

نامپژمان باقری
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیأت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاپیدمیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه پزشکی اجتماعی
پست الکترونیکbpegman@yahoo.com

تحصیلات

 

اپیدمیولوژی :  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1388  -  1391

عضویت

انجمن اپیدمیولوژیست های ایران

مهارت ها

Skills:

  • Personal skills: ICDL, Office Microsoft, strategic planning
  • Technical and job related skills: SPSS, MINITAB, STATA, ENDNOTE, XLSTAT, excell

تدریس

دانشگاه مقطع عنوان درس
دانشگاه علوم پزشکی گناباد کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی تحلیل داده های بهداشتی یا کامپیوتر
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کارشناسی مامائی آمار و روش تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کارشناسی بهداشت محیط آمار و روش تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کارشناسی بهداشت محیط اصول و اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کاردانی مامائی آمار و روش تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکترای حرفه ای پزشکی بهداشت 2
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کارشناسی پرستاری آمار و روش تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کارشناسی اتاق عمل آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پزشکی بهداشت 1
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پزشکی بهداشت 3
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پزشکی کارآموزی در عرصه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بهداشت محیط اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مامایی اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پزشکی بهداشت 4 و 5
دانشگاه علوم پزشکی فسا تمامی رشته ها از ابتدا تاکنون روش تحقیق، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها، بهداشت عمومی، پزشکی اجتماعی 2

تالیفات

عنوان کتاب نوع کار مرکز حمایت کننده یا ناشر
تالیف ترجمه گردآوری
مجری دوم طرح کتاب سلامت ایران " کسا " (الکترونیکی)، http://www.ihrs.ir/     ü         مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقالات علمی

بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شیراز
Pezhman Bagheri, Hussein Faramarzi, Mozhgan Sabet, پژمان باقری, حسین فرامرزی, مژگان ثابت
مقدمهای بر عدالت مدیریتی در نظام سلامت ایران با رویکرد پزشکمحوری
پژمان باقری, Pezhman Bagheri
تمرکز سازمانی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی استان کرمان: دیدگاه مدیران اجرایی
پژمان باقری, راضیه خلیلی, سعادت سالاری, Pezhman Bagheri, Razieh Khalili, Saadat Salari
مقایسه کیفیت دانش اپیدمیولوژیک پزشکان عمومی شاغل در بخش های دولتی با بخش خصوصی
باقری پژمان
كیفیت زندگی ساكنان بالای 15 سال آپارتمان نشین، در مقایسه با ساكنان بالای 15 سال غیرآپارتمان نشین شهر شیراز در سال 91-90
باقری پژمان, حق دوست علی اكبر, درتاج رابری اسحاق
یك بازرس كار به ازای هركمیته حفاظت فنی ایمنی و بهداشت كار
باقری، پژمان؛ آل سعدی، بهرام
مرور سیستماتیک و متاآنالیز شیوع بیماریهای انگلی روده ای در ایران
باقری، پژمان؛ رخشانپور، آرش؛ فرهنگ نیا، منصوره؛ علیزاده، حسام؛ لطفی، هادی؛ سبحانی، محمدحسین
آسیب شناسی حوادث شغلی در شهرستان مرودشت و حومه بین سال های 89-84
Pejman Bagheri, E Dortaj
The main non clinical risk factors of major thalassemia in Fars province.
H Faramarzi, P Bagheri, N Rahimi
Pathology of job accidents in Marvdasht province and suburb between 2005-2010
Pezhman Bagheri, Eshagh Dortaj
Evaluation of Fars Province General Physicians' Awareness and Attitude about Epidemiology
Pezhman Bagheri, Leila Halimi, Kamran Bagheri Lankarani, Hassan Joulaei
Growth Disorders of Children in Bam and Baravat/Iran based on Children Growth Diagram
Eshaq Dortaj, Pegman Bagheri
P4. 143 The Relationship Between Emotional Intelligence and Mental Health with HIV-Related High Risk Behaviours Among Female Sex Workers in Shiraz-Iran
M Amini Lari, P Bagheri, F Ameli
The Use of Rural Health Centers as Rural Education Centers: A New Direction for Medical Education in Developing Countries
Pezhman Bagheri, Hossain Faramarzi, Mahdi Moshki
Cancer occurrence in the south of Iran based upon pathology reports (2001–2009)
H Faramarzi, P Bagheri, M Farahmandfar, M Amini Lari
The Comparison of Quality of Life in Over 15 Years People in Down Apartment Residents Versus Non-Down Apartment Residents in Shiraz City in 2010-2011
P Bagheri, AA Haghdoost, E Dortaj Rabori
A Different Approach to Traffic Accidents as the Main Cause of Trauma in Developing Countries
Pezhman Bagheri, Mahdi Moshki
The Survey of Correlation between Mental Health with Decisiveness and Kindness Factors in Students of Azad University Marvdasht Branch
Pezhman Bagheri
بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکتهای تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت
پژمان باقری, پژمان
Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Celiac Disease in Patients with Irritable Bowel Syndrome in Iran
Bijan Ahmadi, Pejman Bagheri, Motahare Zaherara
A meta analytical study of intentional and accidental non-food poisoning incidences in Iran (1991-2013)
Pezhman Bagheri, Mohammadreza Sepand
Thematic Analysis of Persian Documents in the Field of Quran Study and Medicine in National Scientific-Research Journals from 1992 to 2013 “An Opportunity for Evidence Based Decision Making”
Pezhman Bagheri, Mohammad Reza Mohammadi, Nematollah Shafiei
Systematic Review and Meta-Analysis of the Lifetime Prevalence of Domestic Violence against Women in Iran.
Akram Kharazmi, Vajihe Armanmehr, Noorallah Moradi, Pezhman Bagheri
Job Satisfaction of Nurses from Clinical Practice in Jiroft University Hospitals
M Faramarzpour, F Borhani, P Bagheri
تعیین روایی و پایایی مقیاس خواب وران اشن&# 1575...
مشایخی, سیف آباد, رضا میرزایی, باقری, پژمان
The Simple Review of Existent Documents on Non-Food Poisoning in Iran
Mohammad Reza Sepand, Pezhman Bagheri
Equity in health: From concept to application in healthcare system
Malihe Pishvaei, Nooralah Moradi, Vajihe Armanmehr, Pezhman Baghery
Social trust and social factors affecting it among students
Malihe Pishvaei, Abdoreza Adhami, Hamid Pouryousefi, Alireza Atarodi, Zeynab Pishvaei, Pejman Bagheri
Active research care with surveillance units of community-based lifestyle: a new approach in healthcare research system
Pezhman Bagheri, Malihe Pishvaei
The Review Systematic and Meta Analysis of Prevalence and Causes of Nosocomial Infection in Iran
Pezhman Bagheri
A Predictive Model of Apartment-Living Based on Socio-Economic and Demographic Factors With Health-Based Approach in Iran
Pezhman Bagheri, Vajihe Armanmehr, Noorallah Moradi, Mahdi Moshki
The Survey of incidence and trend of occupational accidents and related factors in economically active population of Marvdasht and Suburb between 2005-2010
E Dortaj Raberi, P Bagheri
The dispersal of high risk sexual behaviors in different occupations of people referred to council center of Shiraz medical university
Pezhman Bagheri, Hossain Faramarzi
The Effect of fasting on metabolic syndrome changes in type 2 diabetic people
Pegman Bagheri, Ali Delshad Noghabi, Mahdi Moshki
Mental health and HIV-related high-risk behaviors among female sex workers
Mahmood Amini Lari, Pezhman Bagheri, Fatemeh Ameli
The comparison of prevalence of diabete and hypertension between rural areas of fars and rural area of emro region
H Faramarzi, P Bagheri, A Bahrampour, L Halimi, N Rahimi, M Ebrahimi
The Survey of Risk Factors in HIV Positive Patients Covered by Shiraz University of Medical Sciences.
Pezhman Bagheri, Hussein Faramarzi, Mozhgan Sabet
The correlation between gender inequalities and their health related factors in world countries: a global cross-sectional study
Jafar Hassanzadeh, Noorollah Moradi, Nader Esmailnasab, Shahab Rezaeian, Pezhman Bagheri, Vajihe Armanmehr
Epidemiology of Burn in Fars Province in 2009
H Faramarzi, P Bagheri, A Mohammadi, E Hadizadeh
Comparison of congenital abnormalities of infants conceived by assisted reproductive techniques versus infants with natural conception in Tehran
Mansoureh Farhangniya, Eshagh Dortaj Rabori, Ramin Mozafari Kermani, Ali Akbar Haghdoost, Abbas Bahrampour, Pezhman Bagheri, Paul AL Lancaster, Mahnaz Ashrafi, Ahmad Vosough Taqi Dizaj, Hamid Gourabi, Abolhassan Shahzadeh Fazeli
Silymarin alleviates bleomycin-induced pulmonary toxicity and lipid peroxidation in mice
Kamal Razavi-Azarkhiavi, Mehdi Ali-Omrani, Reza Solgi, Pezhman Bagheri, Mehdi Haji-Noormohammadi, Nahid Amani, Mohammad-Reza Sepand
ULTRA ANALYSIS OF PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS IN IRANIAN WOMEN
P Bagheri, A Haghdoost, RABARI E DORTAJ, L Halimi, Z Vafaei, M Farhangnia, L Shayan

علاقه مندی ها

  • physical activity examine, pharmacoepidemiology, Dietary and sleep patterns measurement. other complementary research interests are socio- economic determinants of heath, review systematic and meta-analysis, questionnaire designing and validity- reliability measurement, health strategic planning with SWOT approach and monitoring of objects trends, Islamic and traditional researches, social epidemiology (emotional divorce and lifestyle), KAP (knowledge, attitude and practice) studies

یادداشت

پروفایل من در google scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=u62LovIAAAAJ