سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

AllSince 2013
Citations3837
h-index44
i10-index11

جستجو رزومه

zahra moradi

اطلاعات پایه

نامزهرا مرادی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر گروه اتاق عمل - مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصمامایی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmoradizahra427@yahoo.com

تحصیلات

 

مامایی :  دانشگاه علوم پزشکی یزد   1381  -  1385

مامایی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1387  -  1390

مامایی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1387  -  1390