سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

somaye motazedyan

اطلاعات پایه

نامسمیه معتضدیان
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصروانپزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکso.motazedian@fums.ac.ir

تحصیلات