سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Yaser mansoori

اطلاعات پایه

نامیاسر منصوری
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیٔأت علمی- قائم مقام مدیر مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصژنتیک پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکy.mansouri@fums.ac.ir

تحصیلات

 

علوم آزمایشگاهی :  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1383  -  1387

ژنتیک انسانی :  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1387  -  1389

ژنتیک پزشکی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1392  -  1396

عضویت

انجمن ژنتیک پزشکی کشور

 

تدریس

 ژننیک پزشکی و انسانی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک

بیوانفورماتیک

مهندسی ژنتیک

علاقه مندی ها

Non Coding RNA in Human Disease