سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Amin Koohpayeh

اطلاعات پایه

نامسید امین کوهپایه
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه عمومی
پست الکترونیکkouhpayeha@gmail.com

تحصیلات

 

فارماکولوژی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  79  -  86

تدریس

fums-web.pdf