سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

login

اعظم نامدار

درجه علمیMSc
سمتهیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصآموزش بهداشت
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه پزشکی اجتماعی
پست الکترونیکa.namdar@fums.ac.ir

محمد حسن مشکی باف

درجه علمیPh.D
سمتمدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصبیوشیمی بالینی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکmeshkibaf2000@gmail.com

اکبر فرجادفر

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتهیات علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبیوتکنولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیکa.farjadfar@fums.ac.ir

ناهید مرتضوی دهکردی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتهیات علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصانگل پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکn.mortazavi@fums.ac.ir

مریم زحمت کشان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتهیات علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمدیریت اطلاعات سلامت
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فن آوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیکm.zahmatkeshan@fums.ac.ir

علی حسینی پور

سمتمعاون آموزشی دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفلوشیپ درد
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیهوشی
پست الکترونیکa.hosseinipour@fums.ac.ir

نوید علی نژاد

درجه علمیphd
سمتسرپرست دانشکده بهداشت
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت محیط
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکazimalinejad@gmail.com

منظربانو شجاعی فرد

درجه علمیPhD - post doc
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصفیزیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فیزیولوژی
پست الکترونیکshojaeim@sums.ac.ir

زهرا منتصری

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتهیأت علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبیماری های عفونی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکmontaserizahra90@gmail.com

رامین حیاتی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی - مسئول المپیاد در حیطه مدیریت در نظام سلامت -مسئول تدوین فرایندهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکRamin.hayati202@gmail.com