سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

login

جستجو رزومه

طاهره غلامی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتقائم مقام مدیرگروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

محمد ابراهیم آستانه

درجه علمیدكتراي تخصصي
سمتمدير گروه آناتومي
مرتبه علمیاستاديار
تخصصعلوم تشريحي (بافت شناسي)
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه علوم تشریح
پست الکترونیکmeastaneh@yahoo.com

مهدی امیرخانی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیرگروه پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری مراقبتهای ویژه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

علي مروج

درجه علمیدکتری تخصصی (PhD)
سمتمدیر گروه علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصایمونولوژی
دانشکدهدانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکa.moravej@fums.ac.ir

محمد حسن مشکی باف

درجه علمیPh.D
سمتمدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصبیوشیمی بالینی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکmeshkibaf2000@gmail.com

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی- مدیر پژوهشی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

ابوالقاسم آوند

درجه علمیکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
سمتمدیر گروه زبان انگلیسی
مرتبه علمیمربی
تخصصزبان انگلیسی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه زبان انگلیسی
پست الکترونیکavand46@yahoo.com

محمدرضا عطاءالهی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی و مدیر گروه ایمنی شناسی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصایمنی شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکataollahimr@gmail.com

مجید نجفی کلیانی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع / رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmajidnajafi5@yahoo.com