سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

login

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی- مدیر پژوهشی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

مجتبی فرجام

درجه علمیدكتري تخصصي PhD
سمتعضو هيئت علمي، معاون تحقيقات و فناوري
مرتبه علمیاستاديار
تخصصفارماكولو‍ِ‍‍ژي
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیکfarjam@fums.ac.ir

پژمان باقری

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیأت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاپیدمیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه پزشکی اجتماعی
پست الکترونیکbpegman@yahoo.com

فاطمه نوروزی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصباکتری شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکfn.microbiology@yahoo.com

فرهود نیکویی

درجه علمیدکترای تخصصی
سمتمدیر گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپزشکی اجتماعی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکfarhoodnikouee@yahoo.com

سهراب نجفی پور

درجه علمیPhD
سمتHead of Microbiology Department
مرتبه علمیAssistant Professor
تخصصVirology
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکsohrabnajafipour@yahoo.com

رقیه قدسی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصفیزیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فیزیولوژی
پست الکترونیکghodsir1339@Gmail.com

محمد حسن مشکی باف

درجه علمیPh.D
سمتمدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصبیوشیمی بالینی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکmeshkibaf2000@gmail.com

مجید نجفی کلیانی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمترئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی / معاون بهداشتی دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmajidnajafi5@yahoo.com