سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

login

جستجو رزومه

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

هیوا علی پناه

درجه علمیدکترای تخصصی
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفیزیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فیزیولوژی
پست الکترونیکalipanah.hiwa@yahoo.com

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

مهدی امیرخانی

درجه علمیدانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاورژانس و مراقبت های ویژه - آموزش پزشکی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

مهران صیادی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت موادغذایی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه تغذیه
پست الکترونیکm.sayadi@fums.ac.ir-mehransayadi62@gmail.com

محسن گوهری نیا

درجه علمیدکترای تخصصی (PhD)
سمتمدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفارماکولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیکgoharinia@gmail.com

پوپک محقق

درجه علمیدکتری
سمتمدیر اموزش دستیاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمتخصص داخلی .فوق تخصص روماتولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه داخلی
پست الکترونیکmohaghp@yahoo.com

آمنه نعمت الهی

درجه علمیدکتری تخصصی
تخصصعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamene.nematollahi@gmail.com

طاهره غلامی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتمربی گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

اسماعیل عبداله زاده

درجه علمیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکesmail.abdollahzadeh@yahoo.com