سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

هیوا علی پناه

درجه علمیدکترای تخصصی
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفیزیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فیزیولوژی
پست الکترونیکalipanah.hiwa@yahoo.com

الهام زارع نژاد

درجه علمیدکترای تخصصی - پسا دکترا
سمتهیا ت علمی
مرتبه علمیاستاد یار
تخصصشیمی آلی - شیمی دارویی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیک,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

پریسا ثابت سروستانی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیئت علمی، مسئول مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی جراحی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکparisasabet244@yahoo.com

شیرین محمودی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فناوری های نوین
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبیوتکنولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیکsh.mahmoodi@fums.ac.ir

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

مهدی امیرخانی

درجه علمیدانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاورژانس و مراقبت های ویژه - آموزش پزشکی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

مهران صیادی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت موادغذایی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه تغذیه
پست الکترونیکm.sayadi@fums.ac.ir-mehransayadi62@gmail.com

محسن گوهری نیا

درجه علمیدکترای تخصصی (PhD)
سمتمدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفارماکولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیکgoharinia@gmail.com

پوپک محقق

درجه علمیدکتری
سمتمدیر اموزش دستیاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمتخصص داخلی .فوق تخصص روماتولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه داخلی
پست الکترونیکmohaghp@yahoo.com