سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

طاهره غلامی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتمربی گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

اسماعیل عبداله زاده

درجه علمیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکesmail.abdollahzadeh@yahoo.com

سمیه معتضدیان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصروانپزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکso.motazedian@fums.ac.ir

زهرا مرادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر گروه اتاق عمل - مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصمامایی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmoradizahra427@yahoo.com

مصطفی بیژنی اصل

پست الکترونیکbijani.m@fums.ac.ir

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

یاسر منصوری

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیٔأت علمی- قائم مقام مدیر مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصژنتیک پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکy.mansouri@fums.ac.ir

محمد ابراهیم آستانه

درجه علمیدكتراي تخصصي
سمتمدير گروه آناتومي
مرتبه علمیاستاديار
تخصصعلوم تشريحي (بافت شناسي)
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه علوم تشریح
پست الکترونیکmeastaneh@yahoo.com

مهدی امیرخانی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیرگروه پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری مراقبتهای ویژه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com