سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

mehran sayadi

اطلاعات پایه

ناممهران صیادی
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت موادغذایی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه تغذیه
پست الکترونیکmehransayadi62@gmail.com

تحصیلات

 

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی :  دانشگاه ارومیه  93  -  97

بهداشت و ایمنی موادغذایی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران  91  -  93

بهداشت موادغذایی دامپزشکی :  دانشگاه زابل و شیراز  87  -  90