سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

Elham  Zarenezhad

اطلاعات پایه

نامالهام زارع نژاد
درجه علمیدکترای تخصصی - پسا دکترا
سمتهیا ت علمی
مرتبه علمیاستاد یار
تخصصشیمی آلی - شیمی دارویی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیک,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir