سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

T Gholami
طاهره غلامی
(T Gholami)
کارشناس ارشد
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
gholamitahereh2015@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Tahereh Gholami , Ahmad Heidari Pahlavian , Mehdi Akbarzadeh , Majid Mo tamedzade, Rashid Heidari Moghadam, , Date:2015/11/27
AuthorsTahereh Gholami , Ahmad Heidari Pahlavian , Mehdi Akbarzadeh , Majid Mo tamedzade, Rashid Heidari Moghadam,
Date2015/11/27
Volume3
ISSUE3
Page(s)51-64