سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

M Chehregosha, A Bastaminia, F Vahidian, A Mohammadi, ... Global journal of health science 8 (8), 41, Date:
AuthorsM Chehregosha, A Bastaminia, F Vahidian, A Mohammadi, ... Global journal of health science 8 (8), 41
Link 10.5539/gjhs.v8n8p41