سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

The Effects of Group Play Therapy on Self-Concept Among 7 to 11 Year-Old Children Suffering From Thalassemia Major * Ome Kolsoum Tomaj,1 Fatemeh Estebsari,2 Taraneh Taghavi,3 Leili Borim ... Iran Red Cr 18 (4), e35412, Date:
AuthorsThe Effects of Group Play Therapy on Self-Concept Among 7 to 11 Year-Old Children Suffering From Thalassemia Major * Ome Kolsoum Tomaj,1 Fatemeh Estebsari,2 Taraneh Taghavi,3 Leili Borim ... Iran Red Cr 18 (4), e35412
Link doi: 10.5812/ircmj.35412