سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Peivand Bastani, Soudabeh Vatankhah, Ali TaherNejad, Afsaneh Ghasemi, Date:
AuthorsPeivand Bastani, Soudabeh Vatankhah, Ali TaherNejad, Afsaneh Ghasemi
LinkDOI: http://dx.doi.org/10.22086/gmj.v6i3.725