سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Mohammad Navid Soltani Rad Somayeh Behrouz Javad Mohammadtaghi‐Nezhad Elham Zarenezhad Mahmoud Agholi, Date:
AuthorsMohammad Navid Soltani Rad Somayeh Behrouz Javad Mohammadtaghi‐Nezhad Elham Zarenezhad Mahmoud Agholi
Linkhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aoc.4799