سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Mohammad Hosein Afsarian, Mojtaba Farjam, Elham Zarenezhad, Somayeh Behrouz, Mohammad Navid Soltani Rad, Date:
AuthorsMohammad Hosein Afsarian, Mojtaba Farjam, Elham Zarenezhad, Somayeh Behrouz, Mohammad Navid Soltani Rad
Linkhttps://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/4992