سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Azam Namdar
اعظم نامدار
(Azam Namdar)
MSc
دانشکده پزشکی, گروه پزشکی اجتماعی
a.namdar@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Shadan Shirazi Zadeh Mehraban, Azam Namdar, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Date:2018-10-07
AuthorsShadan Shirazi Zadeh Mehraban, Azam Namdar, Mohammad Mehdi Naghizadeh
Date2018-10-07
LinkDOI:10.22034/APJCP.2018.19.8.2155
Volume19
ISSUE8
Page(s)2155-63
DescriptionIntroduction: Cervical cancer is a leading cause of death in developing countries. However, taking regular Pap smearsscreening, one of the most effective screening tests, can reduce chance of cervical cancer remarkably. The first step inhealth education is choosing the right model, one of the best known being the Health Belief Model (HBM). Here, weevaluated different HBM factors with regard to cervical cancer preventive behavior in Fasa, Iran. Materials and methods:This cross-sectional study included 200 married women between the ages of 17 and 64 in Fasa during 2013. Participantswere selected through stratified sampling from urban health centers. The questionnaire of the HBM included four sectionsand was filled out by interview. Data analysis was with SPSS 21, ANOVA and t-tests and Internal correlations betweencomponents of model were analyzed in terms of the Spearman Pearson correlation coefficient. Results: The mean age ofthe participants was 35.6±9.89 years. Some 52% had undergone a Pap test. The percentage values for participants’knowledge and perceived susceptibility were 49.5% and 46%, respectively, considered as moderate. Perceived severityand benefits were good at 56.5% and 73%, respectively, while perceived barriers was moderate (46.5%). Also, 57.1%demonstrated a good self-efficacy and 61% good behavior. Discussion: We found that the most predictable factors forknowledge and behavior were age, income level, perceived benefits, perceived severity and self-efficacy according tothe HBM. These factors should be taken into account for achieving acceptable preventive behaviors in health programs.Keywords: Cervical cancer- health belief model- knowledge- Pap smears