سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Abbas Abdollahi, Esmaeil Mirzaei, Fatemeh Amoozegar, Mohammad Djaefar Moemenbellah-Fard, Elham Zarenezhad, Mahmoud Osanloo, Date:
AuthorsAbbas Abdollahi, Esmaeil Mirzaei, Fatemeh Amoozegar, Mohammad Djaefar Moemenbellah-Fard, Elham Zarenezhad, Mahmoud Osanloo
Linkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s12668-021-00860-3